Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НАЧАЛО | НОВИНИ | ПОСЛАНИЦИ НА МОБИЛНОСТТА | СЪБИТИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | EUROPASS CV | ЕЗИКОВ ПАСПОРТ | EUROPASS МОБИЛНОСТ | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ | В МЕДИИТЕ |

Събития ALL


На 6 март 2010 г. Агенция по заетостта ще отбележи Европейски дни на труда в София. Събитието ще се състои в х-л Хилтън, от 09.00 до 17.00 ч. чрез провеждане на интернационална информационно - трудова борса. В рамките на Европейските дни на труда се провеждат трудови борси, семинари,...прочети още
-----------------------
На 19-20 ноември 2009, в град Упсала, Швеция се проведе международна конференция на тема: "Обучение чрез мобилност", в която взеха участие 140 представители на европейски мрежи като:Europass, Euroguidance, EURES, Eurodesk от цяла Европа.
Конференцията се проведе на много високо ниво, като лекторите бяха :
- Директор на шведската Агенция за международни програми в областта на образованието и обучението;
 - Представител на Главна Дирекция „Заетост" на Европейската комисия;
 - Член на икономически и социален комитет, представител на Експертния форум на високо равнище за мобилността;
  - Началник отдел в Главна дирекция „Образование и култура" /висше образование/.
    На срещата бяха представени приоритетите на шведското председателство на ЕС 2009: развитие на компетентностите на учители, поощряване мобилността на учители. Бяха представени статистически данни за сравнение между страните членки в областта на образованието и пазара на труда. Безработицата сред младите хора на възраст между 15-24 години в Швеция е нараснала до 5% за последните години, процентът за България е 3%.
   Основният проблем на образователната мобилност в Швеция е езиковата компетентност, като държавата цели да насърчи изучаването на езици и да повиши възможностите за мобилност на гражданите на Швеция. След него се нареждат други възможни бариери за мобилността: социално-икономически пречки; липса на информираност за ползите от мобилността и връзката между обучението, мобилността и последващата заетост; културни пречки; финансови проблеми; признаване на сертификатите; портативност на правото на ползване на социални придобивки, пенсии и др.
  В следобедния блок на срещата, участниците на конференцията бяха разделени на работни групи, като във всяка група имаше представители на различни европейски мрежи. Целта беше да откроят ключовите послания и препоръки как по-ефикасно да се използват международните образователни обмени и как сътрудничеството между мрежите за мобилност може да спомогнат за тази цел.
   На конференцията беше представена „Зелената книга" за насърчаване на мобилността на Европейската комисия. Основната идея на „Зелената книга" е мобилността при младите европейци да се превърне в естествена характеристика на европейската принадлежност при обучение, придобиване на професионален опит и други. Настоящото събитие се счита за част от консултационния процес по „Зелената книга".
Като обобщение на срещата на европейските мрежи бяха направени следните  заключения:
- Мобилността трябва да бъде правило в европейското образователно пространство, а не изключение;
- Мобилността трябва да се промоцира като възможност за всички млади хора, без оглед на техния образователен произход;
- Мобилността трябва да излезе от рамките на европейските образователни програми.

--------------------------------------------------
На 5 Откомври 2009 г. по покана на Центъра за модернизиране на политики представител на Европас център България участва в работна среща по проект "Европа в София". Проектът е финансиран по програма "Европейски проекти и развитие на гражданското общество" на Столична община. Проектът е изпълняван от фондация "Център за модернизиране на политики" и Портал ЕВРОПА и има за цел да повиши информираността на населението на София относно възможностите за реализиране на проекти и инициативи, касаещи местното развитие и подобряване качеството на живот в столицата, по различни програми на Европейския съюз. Основна задача на проекта е запознаване на гражданите на София с информационните ресурси, посветени на ЕС, намиращи се на териториято на столицата и насърчаване на по-активното им и целенасочено използване. Проектът има заложени четири информационни събития за гражданите на София, на които ще се представят всички участващи в проекта европейски агенции. Очаквайте подробности относно датите и локацията на мероприятията!
На 24 юли 2009г. Центърът за развитие на човешките ресурси участва в изложение на информационни мрежи и служби на Европейския съюз, организирано от Европейския информационен център "Европа директно" - Смолян. Събитието се проведе в рамките на ежегодния джаз-фестивал в Смолян на площад "Свобода" в стария център на града. На нестандартните информационни щандове посетителите получиха разнообразни информационни пакети от изданията на редица европейски информационни служби, занимаващи се с темите младежи, образование, заетост, околна среда, права на гражданите, защита на потребителите и други.
Изложението се проведе съвместно с Акция Климат на ЕК и бе посетено от над 350 граждани и гости на Смолян. Информационното изложение беше открито от г-жа Зинаида Златанова - Ръководител на Представителството на Европейската комисия и г-жа Дора Янкова - Кмет на Община Смолян. Съорганизатор на събитието е сдружение „Зелени Балкани", което представи мултимедийни презентации, филми и информационни материали под наслов "Акция Климат". Партньор в организацията на събитието е и „July Jazz Smolyan".
На изложението участваха центрове Европа директно от Габрово, Велико Търново, Добрич, Русе, Враца, Стара Загора, Ямбол, Държавната агенция за младежта и спорта, Асоциацията на родопските общини, Община Смолян, Център за обществена подкрепа и приемна грижа и други.

Снимки от събитието може да видите тук: [1], [2], [3], [4].

--------------------------------------------------------
Информационни дни на Програма „Учене през целия живот" в гр. Враца

Центърът за развитие на човешките ресурси проведе информационни дни на Програма "Учене през целия живот" в град Враца, хотел "Хемус", в периода 11-12.06.2009г. На 11.06.2009г. бяха представени възможностите за финансиране на проекти в сферата на училищното образование по секторна програма "Коменски", която е подходяща за представители на детски градини, училища, регионални инспекторати по образованието и общини. Участниците в семинара бяха запознати с документите Europass автобиография и Europass езиков паспорт, които са задължителни при кандидатстване по секторна програма " Коменски ". Бяха представени полезни съвети за съставянето на една добра Europass автобиография, както и насоки за попълване на документа Europass езиков паспорт.

На 12.06.2009 г. бяха представени възможностите за финансиране на проекти в сферата на професионалното образование и обучение по секторна програма "Леонардо да Винчи", която е подходяща за представители на бизнеса, професионални гимназии, неправителствени организации. По време на събитието участниците бяха запознати с документа Europass мобилност, който е задължителен при отчитане по програма „Леонардо да Винчи". Бяха посочени ползите на документа Europass мобилност, в който се отбелязват придобитите умения и компетенции, академични постижения по време на престоя в приемащата страна.

Повече за събитието може да намерите тук.

--------------------------------------------------------------

На 27 май 2009 г. в хотел „Сити", град София, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе дискусионна среща на тема: "Професионално ориентиране в България и Европа"(Euroguidance, Europass)".

На срещата присъстваха представители на: Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката и енергетиката, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение, Дирекции регионална служба по заетостта, Бюра по труда, Информационни консултантски звена към Бюрата по труда, НАЦИД, регионални инспектори, директори на училища, кариерни консултанти и представители на неправителствения сектор.

Дневният ред на срещата започна с представянето на мрежата Euroguidance, която съществува, за да насърчава мобилността и да развива европейското измерение в професионалното ориентиране и кариерно консултиране. Като едни от добрите европейски модели бяха дадени за пример френската и литовската системи за професионално и кариерно консултиране.
Участниците в срещата дискутираха българския опит в кариерното консултиране в системата на училищното образование, висшето образование и пазара на труда. Бяха откроени силните и слабите страни, методите на консултиране в различните сфери на приложение, както и необходимостта от систематизиране на наличните ресурси по начин, който да отговаря на индивидуалните нужди на потребителите.

По време на дискусионната среща бе споделено, че Euroguidance има намерение да издаде три електронни тематични наръчника на кариерния консултант /за педагогическия съветник, за университетския кариерен консултант и за трудовия посредник/, като изготвянето им ще стане с подкрепата на специалисти от всички институции, изброени по-горе.

Срещата продължи с представяне на новите тенденции в развитието на Europass, като общоевропейски инструмент, насърчаващ мобилността на работната сила. Бяха дискутирани възможностите за по-интензивни практическо приложение на Europass документите и по-специално Europass CV в системата на пазара на труда.

Като заключение от дискусионната среща, всички участници се обединиха около мнението, че темата за професионално ориентиране и кариерно консултиране в България е много дискутирана, но все още не са направени сериозни промени за утвърждаването на дейността на системно ниво,чрез сътрудничество, партниране и взаимно информиране на всички институции и лица, включени в процеса.

Програма на събитието може да видите тук

Снимки от събитието - Снимка 1 ; Снимка 2 ; Снимка 3 ; Снимка 4

_____________________________________________________________
Девета годишна среща на националните Europass центрове

На 11 и 12 май 2009 г. в Хотел Кемпински Зографски, София, Центърът за развитие на човешките ресурси беше домакин на Деветата годишна среща на националните Europass центрове. Това е първата среща на европейската мрежа Europass, която се провежда извън столицата на европейските институции - Брюксел. На срещата присъстваха представители на всички национални Europass центрове, Европейската комисия - Главна дирекция „Образование и култура", Изпълнителната агенция „Образование, аудиовизия и култура", Европейската агенция за професионални развития - CEDEFOP.

Срещата започна с приветствено слово на г-н Людмил Ковачев, директор на ЦРЧР, който представи на участниците най-новия продукт на Europass център България - анимационен филм Europass. Анимационният диск е насочен към младите хора и цели разпространение на информация на ученици в системата на гимназиалното образование. Филмът е наличен на български и английски език.

Първата част от срещата бе отдадена на нова платформа за попълване на документи Europass мобилност. Платформата с наименование „EM Tool" цели да улесни организации, които желаят да попълнят документа, като дава възможност за по-лесно комуникиране с партньорски организации и по-ефективно използване на Europass мобилност. Платформата е в процес на разработване и се очаква да бъде завършена и активна до края на годината.

Срещата продължи с дискусия за нововъведения във формата на Europass автобиография. Подобренията, които се предлагат са повече възможности за самооценка на знанията и уменията. Освен самооценка на езиковите умения, ще бъдат въведени самооценъчни матрици за умения за обучение и самоусъвършенстване, професионални и технически умения , комуникативни и дигитални умения и умения за работа в екип и планиране.

В края на събитието г-н Боян Савчев представи проект за разработване на Европейско езиково портфолио за глухи (Deaf Port) и възможностите за адаптация на Europass езиков паспорт за нуждите на тази група хора.

Снимки от събитието - [1], [2], [3], [4], [5].

Програма на събитието може да видите тук.

______________________________________________

Информационни дни в УНСС и СУ "Св. Климент Охридски"
6 - 7.04.2009 г.

Центърът за развитие на човешките ресурси участва в информационни срещи на студенти от УНСС и СУ "Св. Климент Охридски", като бяха представени Europass документите и тяхната практическа приложимост за учащите във висшите училища.
Експерти от ЦРЧР участваха във две последователни срещи, на които разясниха защо Europass документите са преимущество при кандидатстване за работа или стаж. Първата среща се проведе в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" със студенти от Философски факултет на СУ. Срещата, инициирана от Кариерния център на Философски фактултет, е част от серия мероприятия, които КЦФФ организира за студентите си.
Втората среща се проведе в Голяма конферентна зала на УНСС, където организаторите от Студентски съвет бяха поканили гост-лектори от Междууниверситетския център за развитие на кариерата, Институт за следдипломна квалификация към УНСС, Център за мобилност на студенти и преподаватели. Експертите от ЦРЧР показаха защо Europass автобиография и езиков паспорт са необходими при търсене на работа и но какъв начин може да се издаде Европас мобилност след участие по програма Еразъм. Участниците в събитието изразиха своята заинтересованост към представените инициативи и задаваха активно въпроси по тях.
Тези срещи бележат началото на серия информационни дни, които имат за цел да спомогнат за кариерното ориентиране на студентите и възможностите на младите хора за допълнителна квалификация. Europass център България към ЦРЧР ще продължи да участва активно в обучения на студенти, които са приоритетна целева група за 2009г.

______________________________________________

Информационен ден по програма "Учене през целия живот" в гр. София на 18.03.2009 г.

На събитието, което се проведе в х-л "Лайт", бяха представени секторна програма "Грюндвиг", хоризонтална програма "Учебни визити" и пакета от документи "Europass".
Участниците в мероприятието се запознаха с документите Europass автобиография и Europass езиков паспорт, които са задължителни при кандидатстване по секторна програма "Грюндвиг". В следобедната сесия беше представен и документа Europass мобилност, който предоставя допълнителна възможност на кандидатстващите по дейност "Асистентски стаж" да сертифицират своята мобилност и да представят нагледно придобитите знания и умения.

Повече за събитието може да намерите тук.

______________________________________________
11 Март 2009 - Информационен ден на Програма "Учене през целия живот" на тема "Възможности за експерти от РИО на МОН и Директори на училища"

Събитието, организирано от ЦРЧР, акцентира върху възможностите на директори на училища и ескперти от звена на Министерството на образование по секторна програма "Коменски", хоризонтална програма "Учебни визити" и инициативата "Пролет в Европа". Представители на НЕЦ презентираха в детайли документите Europass автобиография и Europass езиков паспорт, които са част от задължителните документи за кандидатстване по секторна програма "Коменски" и при кандидатстване по програма "Учебни визити". Участниците в събитието се запознаха също и с полезността на документа Europass мобилност, който може да се издаде за участие в учебна визита и индивидуална квалификационна дейност по секторна програма "Коменски".

Повече информация за събитието може да намерите тук.

______________________________________________
На 05 март 2009г. в Университета за национално и световно стопанство студенти се запознаха с пакета документи Europass на среща на тема "Възможности за образование в чужбина по политически науки".

Срещата бе организирана от Сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО", която имаше за цел да представи възможностите за образование и обучение на студентите от направление "Политически науки" от Университета за национално и световно стопанство. На срещата експерти от ЦРЧР представиха пакета от документи Europass и възможностите на образователния портал Ploteus. В презентацията се наблегна на възможностите на Europass автобиография и ползите от издаване на Europass приложение към дипломата. На събитието присъстваха още и представители на Център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС, МОН, дирекция "Студенти, докторанти, специализанти", Българско-американска комисия за образователен обмен "Fulbright" и "Европейски младежки парламент".
Снимки от събитието: [1], [2], [3].

______________________________________________
На 21 ноември 2008 г. в Гранд Хотел София, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе Валоризационна конференция на тема: „Учене през целия живот: Хоризонтални дейности и европейски мрежи за сътрудничество".

Целта на конференцията беше да популяризира постигнатите резултати в дейностите и инициативите, координирани от Центъра за развитие на човешките ресурси - Отдел „Съпътстващи дейности": програма „Учебни визити", дейност „eTwinning" и мрежите Europass, Euroguidance и ReferNet.
Прочети ощеEuropass мобилност масово навлиза в Програма "Учене през целия живот"...

Документът бе издаден за първи път в средата на 2007 г. от Професионална гимназия по пластични изкуства „Академик Дечко Узунов". В рамките на годината бяха издадени 35 броя Мобилност.
Само през първата половина на 2008г. издадените документи са повече от 200 броя (статистическа информация от Отчета към Европейската комисия за периода Януари-Юни 2008г.). Характерна особеност е, че поради изискването документът да описва мобилност, конкретно с образователна цел, по-голяма част от издадените документи са свързани с проекти и индивидуални мобилности по Програма "Учене през целия живот".
В резултат на първата външна оценка за развитието на Europass и последвалата позиция на Европейската комисия (виж новината отдолу), на дневен ред за дискусия бяха поставени въпроси за доразвиването на документа: да може да бъде издаван и за образователна мобилност в рамките на една държава, а и да бъде разрешено издаването на документа освен за пътувания с цел обучение, така също за такива с цел работа.
Ще се радваме да получим вашите мнения и препоръки на europass@hrdc.bg.
Националният Europass център разширява мрежата от свои партньори...

През месеците Юли и Август експертите на Националния Europass център осъществиха работни взаимоотношения с Националния институт за обучение на директори и Българската асоциация за качествени езикови услуги Оптима.
Прочети още тук...


______________________________________________
Първа независима оценка на Europass...

Три години след стартирането на инициативата Europass в рамките на Европа, се проведе първата външна оценка за развитието й. На Вашето внимание предоставяме обявения от Европейската комисия коментар (на английски и български език), който включва и позитивното мнение на Комисар Ян Фигел и неговото обръщение към хората.
Europass приложение към сертификат вече се издава и в България... В края на месец май, първата институция, която издаде Europass приложение към сертификат в България, бе Центърът за професионално обучение към Технически колеж - Ямбол (виж документа). Националният Europass център, със задоволство отбелязва, че след съвместна работа с Асоциацията на лицензираните центрове по професионално обучение и ЦПО (Технически колеж - Ямбол), направиха възможно и български граждани да се възползват от поредния документ от Europass пакета. Работата на всички институции е насочена единствено към насърчаване и подкрепа на хората, а издаването на целия пакет документи от съответните институции е най-важната крачка, за постигане на заложените цели. Националният Europass център, приветства всяка амбиция и желание, както на институциите, така и на отделните личности, за издаване и получаване на Europass документите. Моля, осъществете контакт с нас на europass@hrdc.bg. Europass продължава развитието си в България

Поредната целева група за инициативата Europass бе обхваната през месеци март и април. Това са професионалните гимназии и центровете за професионално обучение в България, които могат да издават документа Europass приложение към сертификат.
В края на месец март, НЕЦ България участва в обучителен семинар за директори на професионални гимназии - поредното събитие осъществено заедно с колегите от Националната агенция на Програмата „Учене през целия живот" и представители на мрежата ReferNet в България. Директорите бяха запознати с целия пакет документи, бяха им представени online ресурси, които могат да използват и разпространяват сред своите ученици и в процеса на работата в училището. Бе обърнато специално внимание на Europass приложението към сертификат, който документ е изключително подходящ за издаване именно от професионалните гимназии.
Същата тема бе застъпена и в началото на месец април, на семинар за центрове за професионално обучение, организиран от Сдружение „Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение". На семинара присъстваха представители от Министерство на образованието и науката (Дирекция „Политика в професионалното образование и професионално обучение") и Националната агенция за професионално образование и обучение. В рамките на събитието се състоя отделен панел за инициативата Europass (презентация). Изключителен интерес сред директорите на центровете предизвика възможността за издаване на Europass приложение към сертификат, като в предвидената дискусия имаше конкретни въпроси за начина на издаване.
Националният Europass център България остава на разположение за консултации и сътрудничество с различни институции и организации относно издаване на Europass приложение към сертификат - контакти...
Europass вече част от държавната администрация
Министерство на транспорта е първата българска администрация, която използва Europass документи в своята работа Изпълнителна агенция „Железопътна администрация", част от Министерство на транспорта, е първата българска структура от държавната администрация, която използва Europass CV и Europass езиков паспорт в своята работа. Това е резултат от двумесечна работа на представители на институцията и служители на Националния Europass център, част от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). ЦРЧР направи първи решителни стъпки за налагането на пакета документи в администрацията в България. Контактът с Министерство на транспорта бе осъществен в края на 2007г. и след активна работа на представителите на двете институции резултатът е факт в началото на 2008г. През месец ноември се състоя информационна конференция в Министерство на транспорта, на която служител на ЦРЧР представи пред ръководни кадри на институцията полезността на инициативата и възможността за приложение на документите в администрацията в България. Последва обучение на целия персонал на Агенцията, след което всеки служител попълни своите Europass CV и Europass езиков паспорт. През 2008 година Национален Europass център ще продължи информационните кампании и обученията в държавната администрация в България.Приложение на пакета документи Europass в Програма "Учене през целия живот"


______________________________________________
На 18 януари 2008г., Центърът за развитие на човешките ресурси организира информационен семинар, насочен към бъдещи бенефициенти нa Програмата „Учене през целия живот", които ще подават своите проектни предложения и формуляри за кандидатстване по секторните програми през следващия месец. В началото на работната програма бе заложено и представяне на Europass документите, тъй като от 2008 селекционна година, за кандидатите е задължително използването им при подаване на своите документи. Презентацията на Веселин Мавродиев, бе насочена към целевите групи и документите CV, Езиков паспорт и Мобилност, които са основни за секторните програми. На последвалата дискусия участниците получиха практически съвети за попълване на документите. Бе обърнато внимание от лектора за стартиращата в началото на месец февруари online база данни за попълване и издаване на документа Europass мобилност (очаквайте информация...)


______________________________________________
Национална валоризационна конференция на тема: eTwinning, Euroguidance & Europass - Мрежи за европейско сътрудничество по Програмата "Учене през целия живот".

На 11.12.2007 г. в Гранд Хотел София Центърът за развитие на човешките ресурси проведе Валоризационна конференция на тема: eTwinning, Euroguidance & Europass - Мрежи за европейско сътрудничество по Програмата "Учене през целия живот". Във встъпителната презентация на Ваня Тивидошева бяха представени хоризонталните дейности и инициативи в Програмата "Учене през целия живот" и по-конкретно Дейност 1: Политическо сътрудничество и иновативативност, част от която е и Europass.
Модулът, посветен на инициативата Europass, започна с презентация на Веселин Мавродиев, който представи реализираните дейности през първата година от работата на Националния Europass център (НЕЦ). Настоящата 2007 година, която бе обявена за информационна от НЕЦ България, бе наситена със събития предназначени за различни целеви групи. Ключови моменти в изложението бяха примерите за институции, в които вече се използва пакетът документи - Министерство на транспорта, както и в секторните програми в рамките на Програмата "Учене през целия живот", администрирани от Центъра за развитие на човешките ресурси.
Функционалността на документите беше анализирана в панела "Споделен опит". Практическото използване на Europass CV от гледна точка на подбор на кадри, беше акцентът на презентацията на Юлиана Добрева, сертифициран мениджър по управление на човешки ресурси.
Следващата презентация бе посветена на Европейското езиково портфолио и Europass езиков паспорт. Ползите и практиките бяха анализирани от Боян Савчев, чрез съотнасяне с обхватния проектен опит в областта на езиковото обучение, какъвто има Европейският център за обучение и квалификация.
Прилагането на Europass мобилност в проект по секторна програма "Леонардо да Винчи", беше споделеният опит на Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн в град Казанлък. Стефка Дамянова, координатор на проекта, представи личните досиета на учениците - участници в проекта, които включват описание на придобитите по време на престоя в приемащата страна умения, представени в документ Europass мобилност.
23-25 Октомври 2007 г. - Пловдив - Дни на програма "Коменски" в България
В рамките на Информационния ден на Дни на програма "Коменски" в България (23 октомври) беше направена презентация на инициативата Europass. Веселин Мавродиев, сътрудник в Националния Europass център България, представи всички пет документа от пакета, като акцентира на CV и Езиков паспорт, съобразно с целевите групи на мероприятието. Участници бяха представители на средни училища, детски градини, регионални инспекторати, общинска администрация. Бяха представени и другите съпътстващи дейности - eTwinning и Euroguidance.


______________________________________________
12.10.2007г. Национална среща по секторна програма „Еразъм"

Центърът за развитие на човешките ресурси организира Национална среща по секторна програма „Еразъм" в периода 10 - 12 октомври 2007 г. в гр. Банкя. В последния й ден на участниците (представители на всички университети в България, участващи по секторната програма) бе представена инициативата Europass. Обърнато бе внимание на документа Europass мобилност. С участниците бяха споделени очакваните нововъведения в начина на издаване на документа - на сайта на инициативата ще стартира програма, чрез която ще се попълва и издава Europass мобилност.

______________________________________________
10.10.2007г. Годишна конференция на инициативата Europass - Брюксел

На срещата присъстваха представители на всички национални Europass центрове, представители на Европейската комисия, както и представители на CEDEFOP - агенцията, която администрира инициативата Europass на международно ниво. Освен въпроси, свързани с отчета и проектното предложение за следващата година, беше представен нов софтуер, който ще се използва за издаване на документа Europass мобилност. Очаквайте още информация...
На 17 август 2007г. в град Варна, по време на Работната сесия на Асоциацията на частните висши училища (АЧВУ) в България, екип от Националния Europass център, начело с Ваня Тивидошева, представи инициативата Europass в контекста на насърчаване на международната мобилност на студентите и взаимното признаване на резултатите от ученето.


______________________________________________
16/27.08.2007г. Обучителни семинари - Ковачевци

Част от обучението на летния лагер на Националната школа по мениджмънт бе „професионално ориентиране" на средношколците. В рамките на един учебен ден, на участниците бяха представени инструментите на инициативата Europass и на мрежата Euroguidance, които те биха могли да използват за своето професионално ориентиране. Бе наблегнато на полезността на документите, част от пакета Europass, които биха били от изключителна важност за младите хора, за техния успешен старт в обществото - след завършване на средно образование - кандидатствайки за висше образование или работа (в България или в друга страна, член на Европейския съюз). След представянето на документите, бе представена Интернет страницата, където те са достъпни (празни бланки, инструкции, примери, online помощници за попълване). Във втората част на обучението, средношколците работиха по групи, за да дадат отговор на зададени от лекторите въпроси, свързани с представеното. Рапортьори от всяка група представиха отговорите и се проведе дискусия за тяхното сравняване и коментари от страна на участниците и лекторите.


______________________________________________
Информационен семинар - Бургас - 07.08.2007г. Информационен семинар - Варна - 09.08.2007г.

На 7 август 2007 г., в гр. Бургас и на 9 август 2007г., в гр. Варна екип от Центъра за развитие на човешките ресурси проведе информационни семинари. Любезни домакини бяха Гимназията за романски езици „Г.С. Раковски" и VІІІ СОУ „А.С.Пушкин".
Веселин Мавродиев представи инициативата Europass, която цели подобряване на прозрачността на квалификациите и по този начин улесняване мобилността на учащи се и работници в европейско измерение.
Делян Кирилов обясни възможностите за използване на информацията, разпространявана по дейност Euroguidance - мрежа за обмен на информация за възможностите за образование, обучение и работа в рамките на Европа. Последната част на семинара бе водена от
Николай Чеботарев, който информира публиката как да участва в дейността eTwinning - нова възможност за сътрудничество в европейското пространство.

______________________________________________
Информационни семинари - Велико Търново - 27-29.06.2007г.

Центъра за развитие на човешките ресурси организира три информационни семинара, насочени към различни целеви групи. Мястото на провеждане бе хотел „Болярски" в гр. Велико Търново. В рамките на представянето на новата Програма „Учене през целия живот", бяха представени и хоризонталните програми и инициативи - Europass, Euroguidance и eTwinnning.
27 юни 2007 г. - представители от центрове за професионално обучение, езикови центрове, професионални гимназии и общообразователни училища бяха запознати с дейностите по секторни програми „Коменски" и „Леонардо да Винчи", Национален Europass център България, Euroguidance център България, Дейност eTwinning и бяха връчени награди на отличените със Знак за качество проекти.

28 юни 2007 г. - представители от бюра по труда, работодателски организации, МСП, социални партньори бяха запознати с дейностите по секторни програми „Грюндвиг" и „Леонардо да Винчи", Национален Europass център България, Euroguidance център България. Програмата завърши с обучение на тема „Как да подготвим успешен проект".

29 юни 2007 г. - представители от висши училища, кариерни центрове, студентски организации бяха запознати с дейностите по секторна програма „Еразъм", Национален Europass център България, Euroguidance център България. Програмата завърши с презентация на тема Актуални развития в общоевропейската политика в областта на висшето образование.
20.04.2007г. - представяне на инициативата Europass, в рамките на Х Панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ

След отправена специална покана към служителите на Националния Europass център, инициативата бе представена пред учителите и учениците от професионалните гимназии, участници в Панаира.

______________________________________________
Национална Europass конференция - София - 30.03.2007г.

На 30 март 2007 г. в „Кемпински хотел Зографски" се проведе Първата национална конференция за стартиране на инициативата Europass в България. На конференцията присъстваха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Делегацията на ЕК в България, Европейската комисия, Комисия по образованието към народното събрание, Агенция по заетостта, Съвета на ректорите, висши училища, кариерни центрове, студентски организации, Столична община, РИО, синдикални организации, както и представители на Europass центрове в Европа. Събитието беше отразено от различни електронни медии.
Конференцията беше открита от г-н Кирчо Атанасов - заместник-министър на образованието и науката.
Приветствие към гостите поднесе г-н Майкъл Хъмфрис - ръководител на Делегацията на ЕК в България.
Първата презентация изнесе г-н Карло Скатоли - отговорник за инициативата Europass в ЕК.
СЪБИТИЯ

image Информационен ден по секторна програма "Еразъм", гр. Плевен, 22 май 2013 г.
26 Май 2013

image Информационен семинар на тема „Възможностите за младите хора за участие в образователни програми”, 21.05.2013г., гр. София
23 Май 2013

image Младежки фестивал по случай Деня на Европа, гр. София, 8 май 2013г.
10 Май 2013

image EUROPASS на Националните дни на кариерата, март-април 2013г.
15 Април 2013

image Европейската седмица на младежта /26 май - 2 юни 2013г./
04 Юни 2013

image Семинар "Управление на кариерата"
02 Април 2013

image Информационен ден по секторни програми "Грюндвиг" и „Леонардо да винчи” и Национална среща по секторна програма „Еразъм”, гр. Пловдив, 6 февруари 2013г
10 Февруари 2013

image Информационни дни по Програма "Учене през целия живот" 08 Януари 2013
10 Януари 2013

image Валоризационна конференция на ЦРЧР, гр. София, 12 декември 2012г.
14 Декември 2012

image Информационен ден по секторна програма Еразъм: Възможности за студентите, гр. Благоевград, 29 октомври 2012г.
30 Октомври 2012

image Представяне на възможностите за квалификация на учители - Кърджали - 23 октомври 2012г.
25 Октомври 2012

image Обучение на РИО на МОМН по Програма "Учене през целия живот", с. Момчиловци, 03-05 октомври 2012г.
10 Октомври 2012

image Информационни дни по Програма "Учене през целия живот", гр. Ямбол, 18-19 октомври 2012г.
21 Октомври 2012

image Практически семинар – тренинг „Читалищата – информирани и подготвени за работа по проекти”, 12 октомври 2012г., гр. Смолян
14 Октомври 2012

image Възможности за работа и обучение в други страни на ЕС, 26-29 септември 2012г., гр. Смолян
29 Септември 2012

image Изложение "Младежта в движение" организирано от Представителството на ЕК в България - Бургас - 02-05 август 2012г.
06 Август 2012

image Форум за деца – Помощници за мобилност и междукултурни умения, 27-29 юли 2012г., Дряново и Трявна
31 Юли 2012

image Представяне на възможностите за квалификация на учители - Казанлък - 11 юли 2012г.
12 Юли 2012

image Информационно турне "Европейски информационни мрежи без граници", 11–15 юни, 25-29 юни 2012г.
01 Юли 2012

image Представяне на възможностите за квалификация на учители - Асеновград - 14 май 2012г.
16 Май 2012

image Автобус Европа - София - 09 май 2012г.
11 Май 2012

image Фестивал на Българското Образование, гр. София, 20-22 април 2012г.
25 Април 2012

image Представяне на възможностите за квалификация на учители, гр. Дряново, 27 март 2012г.
29 Март 2012

image Национални дни на кариерата – "Добра кариера, добър живот" - гр.София - 13-14 март 2012г.
15 Март 2012

image Информационен ден по Програма "Учене през целия живот" - секторни програми "Леонардо да Винчи" и" Грюндвиг", документите Europass, дейност eTwinning - гр.Пловдив - 13 март 2012г.
15 Март 2012

image Форум "Национални дни на кариерата 2012"
21 Февруари 2012

image Информационно турне „Европа без граници” - Плевен, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Пазарджик, 20 – 23 юни 2011
23 Юни 2011

image Дни на секторна програма "Еразъм", - 02.06.2011
02 Юни 2011

image Център за развитие на човешките ресурси проведе Еко лагер „Грижа за гората“, Копривщица 30 май - 02 юни 2011
02 Юни 2011

image Дни на секторна програма "Еразъм", Варна - 03.05.2011 г.
03 Май 2011

image Информационен ден на Програма „Учене през целия живот” Европейско финансиране за качествено българско образование, гр. Видин - 20 април 2011
20 Април 2011

image Дни "Коменски" и eTwinning - гр. София, 06-08.12.2010
2010 Декември 08

image Дни "Еразъм" - 18-26.11.2010
2010 Ноември 26

image На 6 март 2010 г. Агенция по заетостта ще отбележи Европейски дни на труда в София.
01 Март 2010

image Информационен ден Програма „Учене през целия живот" - гр. Кюстендил, 17.06.2010
2010 Юни 17

image На 19-20 ноември 2009, в град Упсала, Швеция се проведе международна конференция на тема: "Обучение чрез мобилност"
23 Ноември 2009

image Информационен ден на Програма "Учене през целия живот" - София - 10.03.2010
2010 Март 10

image На 5 Откомври 2009 г. работна среща по проект "Европа в София".
08 Октомври 2009

image Изложение на информационни мрежи и служби на Европейския съюз
25 Юли 2009

image Информационни дни на Програма „Учене през целия живот" в гр. Враца
14 Юни 2009

image На 27 май 2009 г. в хотел „Сити", град София, ЦРЧР проведе дискусионна среща
28 Май 2009

image Девета годишна среща на националните Europass центрове
14 Май 2009

image Информационни дни в УНСС и СУ "Св. Климент Охридски" 6-7.04.2009 г.
10 Април 2009

image Информационен ден по програма "Учене през целия живот" в гр. София на 18.03.2009 г.
20 Март 2009

image Информационен ден на Програма "Учене през целия живот"
14 Март 2009

image Студенти се запознаха с пакета документи Europass
14 Март 2009

image На 21 ноември 2008 г. в Гранд Хотел София, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе Валоризационна конференция
24 Октомври 2008

image Europass мобилност масово навлиза в Програма "Учене през целия живот"...
24 Септември 2008

image Националният Europass център разширява мрежата от свои партньори...
30 Август 2008

image Първа независима оценка на Europass...
26 Май 2008

image Europass продължава развитието си в България
30 Април 2008

image Europass вече част от държавната администрация
20 Февруари 2008

image Приложение на пакета документи Europass в Програма "Учене през целия живот"
20 Януари 2008

image Национална валоризационна конференция на тема: eTwinning, Euroguidance & Europass - Мрежи за европейско сътрудничество по Програмата "Учене през целия живот"
14 Декември 2007

image 23-25 Октомври 2007 г. - Пловдив - Дни на програма "Коменски" в България
25 Октомври 2007

image 12.10.2007 г. Национална среща по секторна програма „Еразъм"
14 Октомври 2007

image 10.10.2007 г. Годишна конференция на инициативата Europass - Брюксел
12 Октомври 2007

image 16/27.08.2007 г. Обучителни семинари - Ковачевци
30 Август 2007

image Информационен семинар - Бургас - 07.08.2007 г. Информационен семинар - Варна - 09.08.2007 г.
14 Август 2007

image Информационни семинари - Велико Търново - 27-29.06.2007 г.
30 Юни 2007

image 20.04.2007 г. - представяне на инициативата Europass, в рамките на Х Панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ
22 Април 2007

image Национална Europass конференция - София - 30.03.2007г.
30 Март 2007


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.