Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ВРЪЗКИ


Всички връзки и бази данни


Секторна програма "Коменски" - училищно образование

Връзки "Коменски"

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ index_en.html
Страница на Европейската комисия – Програма „Учене през целия живот”

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
Страница на Изпълнителната агенция към ЕК, администрираща централизираните дейности по Програмата „Учене през целия живот”

http://www.minedu.government.bg/
Страница на Министерството на образованието, младежта и науката в България

http://www.evropa.bg/bg/
Страница на Представителството на Европейската комисия в България

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
Електронен каталог на ЕК за избор на курсове по секторни програми „Коменски” и „Грюндвиг”

Бази данни

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ national_en.html
Списък с адреси на националните агенции по програмата. Може да се обърнете за съдействие директно към тях, като опишете профила на институцията си и идеята си за проект.

http://www.globalgateway.org/default.aspx? page=3526
Успешни проекти "Коменски"

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm - Европейска мрежа за обмен на проектни идеи между преподаватели от сферата на училищното образование


Секторна програма "Еразъм" - висше образование

Връзки

Списък на българските университети, работещи по Еразъм

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ index_en.html - Страница на Европейската комисия – Програма „Учене през целия живот”.

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm - страница на създадената към ЕК Изпълнителна агенция, администрираща централизираните дейности по Програмата „Учене през целия живот”.

http://www.minedu.government.bg/ - страница на Министерството на образованието и науката в България.

http://www.evropa.bg/bg/ - страница на Представителството на Европейската комисия в България.

http://www.esn.org/ - Европейска студентска мрежа "Еразъм"

http://www.erasmusworld.com/portal/ - Студентски портал "Еразъм"

http://www.myerasmus.com/ - Европейска мобилност на студенти

http://www.career.bestsofia.org/ - Студентски кариери

http://www.moveonnet.eu/ - Европейски форум на университетските офиси за международни отношения

http://www.eutrainingsite.com/ - EU trainings 2007-2013

http://cordis.europa.eu/erawatch/ - Европейска мрежа за информация и анализ на системите и политиките за изследвания

http://www.educationpolicy.eu/ - Европейска мрежа за образователни политики

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/ left_menu/europeintegration/nauric.html- Национален център за академично признаване и мобилност към Министерство на образованието, младежта и науката

http://rectorsbg.zavas.org/ - Съвет на ректорите в РБългария

http://bologna.hrdc.bg/ - Болонски процес в България

http://www.eufunds.bg/ - Структурни фондове на Европейската комисияСекторна програма "Леонардо да Винчи" - професионално образование и обучение

Връзки "Леонардо да Винчи"

Връзки

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ index_en.html
Страница на Европейската комисия – Програма „Учене през целия живот”.

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
Страница на Изпълнителната агенция към ЕК, администрираща централизираните дейности по Програмата „Учене през целия живот”.

Европейски бази данни

http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/ new/leonardo2/products/index_en.cfm
Европейска търсачка за проекти 2000-2006 по програма "Леонардо да Винчи". Възможност за търсене на партньори по страни, по теми и други критерии.

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ national_en.html
Списък с адреси на Националните агенции по Програмата. Може да се обърнете за съдействие директно към тях, като опишете профила на институцията си и идеята си за проект.

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ leonardo/data_en.html Тази база данни ви осигурява достъп до различни полезни за вас портали, които можете да ползвате по време на подготовка и изпълнение на проекта си. Тук можете да получите и актуална информация за системите на професионално обучение в Европа

http://leonardo.hrdc.bg/compendium/compendium.htm
Компендиуми с осъществени български проекти по секторна програма „Леонардо да Винчи” за периода 2000-2006 г.

http://www.eurodesk.org/edesk/Supportcentre.do? go=9
Много полезни съвети за намиране на партньори.

http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/ index2006.htm
Ако се регистрирате, може да ползвате търсачката Twinfinder, която ви дава достъп до партньори от цяла Европа.

Национални бази данни

www.ukpsd.leopass.org
База данни за партньорски организации от Великобритания

www.leonardo-ireland.com
Информация за партньори от Ирландия

www.leonardodavinci-projects.org
Информация за партньори от ГерманияСекторна програма "Грюндвиг" - образование за възрастни

Връзки

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ index_en.html
Страница на Европейската комисия – Програма „Учене през целия живот”.

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
Страница на Изпълнителната агенция към ЕК, администрираща централизираните дейности по Програмата „Учене през целия живот”.

http://www.minedu.government.bg/
Страница на Министерството на образованието, младежта и науката в България.

http://www.evropa.bg/bg/
Страница на Представителството на Европейската комисия в България.

Бази данни

http://partbase.eupro.se/
Интернет страница, предназначена за институции, които желаят да се регистрират и намерят подходящи партньори за работа по проекти по "Коменски" и "Грюндвиг".

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
Електронен каталог на ЕК за избор на курсове по "Коменски" и "Грюндвиг"

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/ partner_en.htm
Тази база данни е създадена по време на провеждане на информационни дни по програмата чрез Интернет регистрация на участниците. Актуализира се периодично.

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ national_en.html
Списък с адреси на националните агенции по програмата. Може да се обърнете за съдействие директно към тях, като опишете профила на институцията си и идеята си за проект.

http://grundvig.hrdc.bg/compendium/compendium.htm
Компендиуми с приключили проекти по секторна програма „Грюднвиг” за периода 2000-2006 г.Europass - представяне на уменията по европейски стандарти

Връзки

Официални страници:

http://ec.europa.eu/

Официална интернет страница на Европейската комисия

http://minedu.government.bg/
Министерство на образованието и науката

http://cedefop.europa.eu/
CEDEFOP е европейска агенция, която разпространява информация за развитието на професионалното образование и обучение в Европейския съюз. Администрира инициативата Europass на международно ниво

http://europass.cedefop.europa.eu/
Официална интернет страница на инициативата Europass

http://europa.eu/languages/bg/

Езиков портал Europa - предоставя информация относно езиците на Европейския съюз


Полезни страници:


Euroguidance център България, част от мрежа за обмяна на информация за възможностите за образование, обучение и работа в рамките на Европа


PLOTEUS е европейски образователен портал, целящ да улесни достъпа до съществуващите информационни ресурси за възможности за образование в рамките на Общността


EURES е европейски портал, целящ да предостави информация, съвет и услуги за наемане/намиране на работа (среща на търсещите и предлагащите работа) в полза на работниците и работодателите в Европа

Агенция по заетостта
- изпълнителна агенция към Министерството на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта

Национална агенция за професионално образование и обучение

Националната агенция за оценяване и акредитация - специализиран държавен орган за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейността на висшите училища

Съвет на ректорите на висшите училища в България

Културно контактна точка - България е структура за информация относно възможностите на програмата на Европейския съюз „Култура" 2007 - 2013

Eurodesk е Европейска информационна мрежа, целяща да разпространява напълно безплатно европейска информация и консултации до широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации

www.KakviDaStanem.bg - сайт за професионално ориентиранеEuroguidance - образователни и кариерни възможности

Връзки

Euroguidance network

PLOTEUS - интернет портал за европейска мобилност

Европейски център за развитие на професионалното обучение - CEDEFOP

EURES - европейски портал за професионална мобилност

EURODESK

Хоризонтална програма

Програма "Учене през целия живот"


Министерски съвет на Република България

Министерство на образованието и науката

Министерство на труда и социалната политика


Държавна агенция за младежта и спорта - ДАМС

Агенция по заетостта

Информационно-консултантски звена към дирекции "Бюро по труда"

Национална агенция за професионално образование и обучение - НАПОО

Българска търговско промишлена палата - БТПП

Българска стопанска камара - БСК


Университети по проект "Кариерни Центрове"

Бизнес Клуб Софийски университет "Св. Климент Охридски"


Програма "Младежта в действие"

Център за младежка информация

Учене през целия живот

Национален студентски информационен център

South East Europe Education Cooperation NetworkeTwinning - онлайн европейски проектни партньорства

Връзки

Електронно образование

http://www.etwinning.net/
Централният eTwinning портал съдържа пълна информация
за Дейността, както е и мястото, където ще реализирате
Вашия проект.

http://europa.eu.int/
Ако Ви интересуват останалите дейности на програма еLearning, то това е страницата, която търсите.

http://www.elearningeuropa.info/
Европейски портал, съдържащ богата колекция от
материали за електронното образование.

http://start.e-edu.bg/

http://www.e-edu.bg/

http://www.znam.bg/

http://www.hrdc.bg/ 
Официалната Интернет страница на Центъра за развитие на човешките ресурси.

http://minedu.government.bg/
Интернет страницата на Министерството на образованието
и науката


Болонски процес - мрежа от експерти за реформа във висшето образование

Полезни връзки

Национален студентски дом
Съвет на ректорите на висшите училища в България
International higher Education Support Program (Open society institute)
EAIE European Association for International Education
INQAAHE International Network for Quality Assurance
EUA European University Association
ACA
ECTS and assessment in higher education

ReferNet - електронен каталог на публикации в сферата на професионалното образование и обучение

http://navet.government.bg
Национална агенция за професионално образование и обучение

http://az.government.bg
Агенция по заетостта

http://www.nsi.bg
Национален статистически институт

http://cedefop.europa.eu/
Европейска агенция за професионални развития (CEDEFOP)

http://www.trainingvillage.gr
Страница на Европейската агенция за професионални развития (CEDEFOP) с актуални новини за публикации и събития в областта на професионалното образование и обучение

http://www.eurydice.org
Портал на европейската мрежа Евридика за представяне на образователните системи в страните на ЕС

http://www.enic-naric.net
Европейски портал на мрежата Еник-Нарик за информация относно академично и професионално признаване и мобилност.

http://eacea.ec.europa.eu/
Изпълнителна агенция на ЕК "Образование, аудиовизия и култура"

http://ec.europa.eu/education
Европейска комисия, Дирекция "Образование и обучение"
ВРЪЗКИ

image Връзки
image АКТУАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ
pic
РАБОТНИ АТЕЛИЕТА В ЕВРОПА
pic
ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ КОМЕНСКИ-ETWINNING
pic
Връзки и бази данни Коменски
pic
Връзки Еразъм
pic
ЕРАЗЪМ В ТВОЯ УНИВЕРСИТЕТ
pic
Връзки и бази данни Леонардо да Винчи
pic
Връзки и бази данни Грюндвиг
image Връзки Europass
image Връзки Euroguidance
image Връзки eTwinning
image Връзки Болонски процес
image Връзки ReferNet

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.