Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

НОВИНИ


image
Първи стъпки в новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+"
       09 Януари 2014

На 1 януари 2014г. стартира новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт. Новата програма е наследник на Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в действие". Европейската комисия публикува на своята официална уеб страница Програмното ръководство на Еразъм+, както и примерни формуляри за кандидатстване по съответните Ключови дейности и целеви групи. Наскоро беше публикувана и Общата покана за кандидатстване на всички официални европейски езици. 


Преди кандидатстване

Нов момент в Програма "Еразъм+" е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS). Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване на финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.


Регистрацията се осъществява в три стъпки:

1. Регистриране на потребителско име в единния портал – директна връзка: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi За информация около регистрацията можете да разгледате следното ръководство.

2. Вход в портала за участници с вашето потребителско име и парола – директна връзка: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

3. Регистриране на Вашата организация и получаване на PIC (Персонален идентификационен код). Този код се издава само веднъж и ще ви е необходим при всяко кандидатстване на вашата организация. Европейската комисия е подготвила ръководство за регистрация, достъпно тук.


Формуляри за кандидатстване

Официалните формуляри за кандидатстване и информация около тяхното подаване ще бъдат налични по-късно през м. януари. В момента са налични примерни формуляри по съответните ключови дейности, които могат да послужат за ориентир при подготовката, но не са легитимни за самото кандидатстване. В момента най-полезно за всички бенефициенти би било запознаването с основните документи, които представят новата програма - Програмното ръководство на Програма „Еразъм+” (на английски език)   и   Обща покана за кандидатстване


Крайни срокове за кандидатстване

Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключови дейности са, както следва:

Ключова дейност 1: 17 март 2014 г.

Ключова дейност 2: 30 април 2014 г.

Ключова дейност 3: 30 април 2014 г.


Нова уеб страница, посветена на Програма „Еразъм+”

В средата на месец януари Центърът за развитие на човешките ресурси ще стартира нова уеб страница, посветена на Програма „Еразъм+" и съдържаща пълната информация около новата програма, нейните дейности, възможностите за кандидатстване и др. 


Полезни връзки

Програмно ръководство на Програма „Еразъм+” (на английски език)

Обща покана за кандидатстване (на български език)

Ръководство за регистрация в портала ECAS (на български език)

Ръководство за регистрация на организация в Портала за участници (на английски език)

Сайт на Европейската комисия, посветен на програма "Еразъм+"


image
Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси
       21 Декември 2013

В края на 2013 година Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Учене през целия живот” за България, прави обзор на осъществените през периода 2007 – 2013 година дейности по най-голямата европейска програма за образование и обучение.

За да отбележи широката и ползотворна работа, реализирана в България от Програмата и от нейните секторни програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи”, „Грюндвиг” и „Еразъм”, както и по съпътстващите ги дейности и инициативи Европас, eTwinning, Еврогайдънс, Евридика, Болонски процес и ECVET, ЦРЧР проведе на 19 декември 2013г., в град София, вече традиционната за България Валоризационна конференция по Програма „Учене през целия живот”.

Жест на признание за положения труд и постигнатите резултати беше посещението на проф. д-р Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката. Министър Клисарова разгледа художествено-творческото изложение „И аз умея”, по време на което училища, детски градини и други образователни институции по интерактивен начин представиха знания и умения, придобити в процеса на работа по европейските образователни проекти. Министър Клисарова откри Конференцията и отправи приветствие към екипа на Центъра, към неговото ръководство и към всички участници в програмата. Тя подчерта, че започнатото от Програма ”Учене през целия живот” трябва да продължи, и че постигнатото е от изключително значение за всички. 

Г-н Иван Модев, Директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, подчерта усърдието и активността на колегите си и на участниците в програмата през седемгодишния период. Г-н Иван Модев благодари и на проф. Анелия Клисарова и нейния екип за подкрепата, която дава възможност за надграждане в процеса на съвместна работа с образователните институции от Европа. Той подчерта, че успехите на Програмата са резултат от усилията на всички участници, на тяхната инициативност, воля и вдъхновение.

Конференцията продължи с официална церемония по награждаване със сертификат за качество на организации, чиято работа е отличена в рамките на Програмата и конкретно в секторните програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи", „Грюндвиг", и „Еразъм”. Дванадесет български образователни институции от всички сектори на образованието бяха наградени за цялостно качествено изпълнение на проекти в рамките на Програма "Учене през целия живот".

В рамките на конференцията бяха връчени сертификатите на двамата стажанти, участвали в обща европейска стажантска програма „Стажант в европейските информационни мрежи”, организирана съвместно от ЦРЧР и европейските информационни мрежи: Информационен център „Европа Директно” – София, Европейски потребителски център – България, EURES – България и Enterprise Europe Network – България, SOLVIT България. 

Награди получиха и четиримата победители в конкурса за видеоклип „Моят малък граждански принос”, организиран съвместно от ЦРЧР и Европейските информационни мрежи по случай Европейската година на гражданството 2013, както и победителите в Годишния конкурс за проекти по европейската инициатива, свързана с многоезичието, "Европейски езиков знак".

Всички участници в конференцията имаха възможност да разгледат и активно да участват в занимателното изложение „И аз умея”. В организираните 12 работни ателиета образователните институции демонстрираха художествени и творчески умения на децата, а гостите рисуваха, твориха, създаваха многоцветни подаръчни предмети и празнични послания.

          

          

          

*         *         *

Статистическа информация за изпълнението на Програма „Учене през целия живот“ в България (2007-2013)

В рамките на Програма „Учене през целия живот” са финансирани над 3 500 проекти за целия програмен период (2007-2013). 

Над 20 000 ученици и повече от 15 000 преподаватели са участвали в дейности по секторни програми „Леонардо да Винчи” и „Коменски”. 

Мобилност с цел обучение и с цел практика по секторна програма „Еразъм” са осъществили повече от 10 000 студенти и 5 000 университетски преподаватели. Съвместни интензивни програми са реализирали 31 български университети. 

По секторна програма „Грюндвиг” са участвали над 1 800 възрастни обучаеми и обучители

Програма „Учебни визити” е дала възможност на повече от 320 ръководни кадри в областта на образованието да споделят опит със свои колеги, а 17 български институции са организатори на учебни визити. 

Общото финансиране за периода 2007-2013 година, на децентрализираните дейности по Програма „Учене през целия живот” за България, възлиза над 100 млн. евро. 

Основни теми на финансираните проекти:

Активно гражданство (демокрация и човешки права)

Антропология

Артистично образование

Енергийни технологии и енергийна ефективност

Икономика и мениджмънт

Информационни и комуникационни технологии

Ключови компетенции

Културно наследство

Методи за ученето и преподаването на чужди езици

Основни умения за възрастни обучаеми

Оценка и валидиране на умения

Развитие на публични политики.

Селско стопанство

Семиотика

Социална интеграция и включване

Сравнителни образователни системи

Строителство

Туризъм

*         *         *

Списък с организации, наградени за цялостен принос към изпълнението на Програма „Учене през целия живот“ в България (2007-2013)

1. Регионален инспекторат по образованието – София град, секторна програма „Коменски”, дейност „Регионални партньорства”

2. Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, гр. София, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

3. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, секторна програма „Еразъм”, дейност „Мобилност”

4. Европейски Център за Качество, гр. София, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Трансфер на иновации”

5. Професионална гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов", гр. Горна Оряховица, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Партньорства” 

6. ПАМ Студио, гр. Велико Търново, секторна програма „Грюндвиг”, дейност „Работни ателиета”

7. Регионална библиотека „Пенчо П. Славейков”, гр. Велико Търново, секторна програма „Грюндвиг”, дейност „Партньорства за познание”

8. Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век", гр. Ловеч, секторна програма „Грюндвиг”, дейност „Възрастни доброволци”

9. СОУ "Екзарх Антим І", гр. Казанлък, секторна програма „Коменски”, дейност „Многостранни училищни партньорства”

10. Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев", гр. Бургас, секторна програма „Коменски”, дейност „Двустранни партньорства”

11. ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Варна, секторна програма „Еразъм”, ECTS/DS Label

12. Медицински Университет, гр. Пловдив, Интензивни програми

*         *         *

Награди в конкурса Европейски езиков знак 2013

1. КУ ТУ ООД, град София – проект „Shoplang 2.0 – The Shopping Language Game” - Европейски езиков знак 2013

2. „ЕВРОИНФОРМ” ООД – проект „LANGO – Language on the Go” – поощрителна награда

3. Начално училище „Любен Каравелов”, Нова Загора – проект „Чуждоезиково обучение в началното училище чрез любими литературни герои и драматизация на приказки” – поощрителна награда.


image
Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси
       18 Декември 2013

Валоризационна конференция 2013 на Центъра за развитие на човешките ресурси прави обзор на осъществените през периода 2007 – 2013 година дейности по най-голямата европейска програма за образование и обучение. Събитието ще се проведе на 19 декември 2013 в София.
Повече за конференцията – вижте тук.


image
Тематичен мониторинг по секторни програми „Леонардо да Винчи”, „Коменски”, „Еразъм” и „Грюндвиг” на тема „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
       03 Декември 2013

Центърът за развитие на човешки ресурси организира на 17 декември 2013г. в гр. София Тематичен мониторинг на тема „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”. Младежката заетост е приоритетна задача, решаването на която изиска усилия от всички страни, за да може всеки млад човек с възможности и желание по-лесно да се реализира на пазара на труда. В рамките на Тематичния мониторинг ще бъде представен и споделен добър опит по темата от бенефициенти по отделните секторни програми на програма „Учене през целия живот”. Ще имате възможност да се запознаете с основните аспекти на програма „Еразъм +”.
Желаещите за участие в Тематичния мониторинг следва да се регистрират на следния електронен адрес: monitoring@hrdc.bg до 13.12.2013г.

! ЦРЧР ще поема пътните разходи и една нощувка (на 16.12.2013г.) на участниците извън гр. София.

След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация за начина на изплащане на пътните разходи, нощувка, точно място на провеждане на събитието и окончателната програма на събитието.
   
Примерна програма:ТУК

!!!Регистрацията за участие е прекратена, поради запълване на броя места!!!


image
Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Пловдив, 7 декември 2013г.
       03 Декември 2013

Уважаеми колеги,

Центърът за развитие на човешките ресурси организира Обучение по дейност eTwinning. Събитието ще се проведе на 7 декември 2013г. в гр. Пловдив от 10:00 до 16:00 часа и ще бъде насочено към начинаещи потребители на eTwinning платформата. 

Обучението е ориентирано към преподаватели и директори на училища и детски градини от град Пловдив и близки региони. 

ЦРЧР ще поеме пътните разходи на участниците, пристигащи извън Пловдив. 

Препоръчително е участниците да имат на разположение личен лаптоп за успешното провеждане на практическите занятия.

Допълнителна информация относно мястото на провеждане и детайлна програма ще бъде изпратена на 05.12 (четвъртък) заедно с потвърждение за участие на регистриралите се участници.

Регистрации се приемат до 16:00 на 05.12 (четвъртък) или до запълване на предварително определена бройка.

Не се предвижда поемане на нощувка. 

Не се изисква такса участие.

Регистрация за участие: тук

Програма на събитието: тук


pic
Резултати от селекция по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности", в рамките на Покана за кандидатстване към 17.09.2013г.
       27 Ноември 2013

Уважаеми кандидати,

Представяме на Вашето внимание резултатите от селекция по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности", в рамките на Покана за кандидатстване към 17.09.2013г.

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо по пощата на хартиен носител с резултати от селекция и коментар на външния оценител. На одобрените кандидати ще бъде изпратен договор по e-mail (посочен във формуляра за кандидатстване), в период, съобразен с датите на провеждане на Дейността.


pic
Резултати от селекция – Секторна програма „Коменски”, дейност „Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал”, Покана за кандидатстване към 17.09.2013г
       27 Ноември 2013

Уважаеми кандидати,

Представяме на Вашето внимание резултатите от селекция по секторна програма "Коменски", дейност „Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал”, Покана за кандидатстване към 17.09.2013г

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо по пощата на хартиен носител с резултати от селекция и коментар на външния оценител. На одобрените кандидати ще бъде изпратен договор по e-mail (посочен във формуляра за кандидатстване), в период, съобразен с датите на провеждане на Дейността.


image
Зелена светлина за „Еразъм+“
       19 Ноември 2013

Днес Европейският парламент даде одобрението си за „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще стартира през януари. Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността ѝ е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро1, което е с 40 % повече от сегашния размер на средствата. Над 4 милиона души ще получат подпомагане, благодарение на което да се обучават и работят, включително като доброволци, в чужбина: 2 милиона студенти в системата на висшето образование, 650 000 учащи се в системата на професионалното образование и чиракуващи, както и над 500 000 души, които отиват в чужбина по линия на младежки програми за обмен или като доброволци. Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд. Чрез „Еразъм+“ също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.

Повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_bg.htm


image
Покана за кандидатстване за Европейски езиков знак 2013
       07 Ноември 2013

Център за развитие на човешките ресурси обявява покана за кандидатстване по инициативата Европейски езиков знак за иновативни проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици.

Покана за кандидатстване 2013

Формуляр за кандидатстване 2013


pic
Легитимни кандидатури по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.
       08 Ноември 2013

Уважаеми кандидати,

Предоставяме на Вашето внимание списък с легитимните кандидатури по програма "Учебни визити", по Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.


pic
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ, 22.11.2013Г., гр.СОФИЯ
       08 Ноември 2013

Центърът за развитие на човешките ресурси ще проведе на 22 ноември 2013г., в град София, ул."Граф Игнатиев" № 15, ет.1, 2-ри НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ. Водеща тема на събитието е Валидирането на неформалното и самостоятелно учене и на придобитото чрез опита. Ще бъдат представени актуални европейски и национални инициативи, свързани с практическото прилагане на ЕСVЕТ в мобилността и в признаването на резултатите от обучение в неформалното и самостоятелно учене. Участниците могат да се включат активно в дискусиите на двете работни групи на събитието - ЕСVЕТ за мобилността и ЕСVЕТ за Учене през целия живот.

Приемат се само онлайн регистрации на следния линк.

Максимален брой участници в събитието - 70.
Максимален брой участници в работните групи - 35.
Регистрацията за участие ще бъде затворена при запълване на квотата от максималния брой участници в семинара.


image
Резултати от конкурса за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос“
       01 Ноември 2013

В обявения конкурс получихме много разнообразни и оригинални видеоматериали, представящи различните визии на участниците за активно гражданско участие. Чрез своите видеоклипове участниците нагледно доказаха, че гражданският принос, колкото и малък да е той, има реално значение за промяната на нашия живот. Благодарим на всички за проявения интерес и положеното старание! Високо оценяваме вашите усилия!

Победителите в конкурса са:

Първо място: Георги Тулешков

Второ място: Огнян Андонов

Трето място: Валентин Владимиров и Румяна Витньова

Всички участници ще получат поощрителни награди под формата на рекламни и информационни материали за Европейския съюз.

Екип на организаторите на конкурса ще се свърже с победителите за начина на получаване на наградите.

Честито на всички наградени!
image     Регистрация за участие за обучение по дейност eTwinning, гр. Пловдив, 7 декември 2013г.  
03 Декември 2013
pic
    Резултати от селекция по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности", в рамките на Покана за кандидатстване към 17.09.2013г.  
27 Ноември 2013
pic
    Резултати от селекция – Секторна програма „Коменски”, дейност „Квалификационни дейности за учители и друг училищен персонал”, Покана за кандидатстване към 17.09.2013г  
27 Ноември 2013
image     Зелена светлина за „Еразъм+“  
19 Ноември 2013
image     Покана за кандидатстване за Европейски езиков знак 2013  
07 Ноември 2013
pic
    Легитимни кандидатури по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.  
08 Ноември 2013
pic
    ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ, 22.11.2013Г., гр.СОФИЯ  
08 Ноември 2013
image     Резултати от конкурса за видеоклип на тема „Моят малък граждански принос“  
01 Ноември 2013
image     Честит Ден на народните будители!  
01 Ноември 2013
pic
    Регистрационни номера по програма "Учебни визити", Покана за подаване на предложения към 15.10.2013г.  
01 Ноември 2013
pic
    Списък на одобрените резерви - Секторна програма "Коменски", дейност "Многостранни партньорства", Покана за кандидатстване към 21.02.2013 г.  
16 Октомври 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Коменски" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"  
16 Октомври 2013
pic
    Регистрационни номера по секторна програма "Грюндвиг" - дейност "Индивидуални квалификационни дейности"  
16 Октомври 2013
pic
    Дни "Коменски", 16-18 октомври, гр. Трявна  
14 Октомври 2013
image     Презентации от обучения по секторни програми "Леонардо да Винчи", "Коменски" и "Грюндвиг"  
09 Октомври 2013
image     Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници” 2013 г.  
04 Октомври 2013

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪБИТИЯ

pic
    Национална среща по секторна програма "Еразъм", гр. София, 7-8 октомври 2013г.  
10 Октомври 2013
image     Информационно турне „Европейските информационни мрежи без граници” 2013 г. – първи лъч, гр. Панагюрище, Карлово, Казанлък, Сливен, 23-26 септември 2013г.  
30 Октомври 2013
image     26 септември - Европейски ден на езиците, гр. София, 28 септември 2013г.  
30 Септември 2013
image     Обучения по дейност "Партньорства", секторни програми "Коменски", "Грюндвиг" и "Леонардо да Винчи", гр. София, 18-20 септември 2013г.  
23 Септември 2013
pic
    Ученически еколагер „Граждани сме на Европа”, гр. Копривщица, 27-30 август 2013г.  
02 Септември 2013

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.