Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...


КАКВО Е ECVET? | НОВИНИ И СЪБИТИЯ | ИСТОРИЯ НА ECVET | ECVET И ECTS | ECVET В БЪЛГАРИЯ | ТЕРМИНОЛОГИЧЕН АПАРАТ | НАЦИОНАЛНИ СЪВЕТНИЦИ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ДОКУМЕНТИ |

ECVET В БЪЛГАРИЯ

ECVET в България: състояние и перспективи


Министерството на образованието, младежта и науката, в сътрудничество с Националната агенция за професионално образование и обучение, започна през 2012 г. изпълнениетона дейностите по проект „Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение”. НАПОО участва като партньор  и в изпълнението на редица европейски проекти, чиято цел е тестване и експериментиране на системата ECVEТ в националната система за професионално образование и обучение. Някои от инициативите са:

„Разработване и изпробване на система за кредити за подобряване на мобилността в сектор „химия” – 2009-2012 г.

„Въвеждане на подхода „единици резултати от ученето” при подготовката на оператори и техници по експлоатация в преработващата промишленост” – 2011-2013 г.

„Внедряване на европейски инструменти и практики в националните системи за професионално образование и обучение” – 2011-2012 г.

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е Специализиран орган към Министерски съвет на Република България, създаден със Закона за професионалното образование и обучение през 2000 г. НАПОО организира междуинституционална работна група от 2010 г., която се състои от представители на Министерството на образованието младежта и науката, НАПОО, висши учебни заведения и представители на работодатели и служители. Работната група заседава веднъж на всеки три месеца.  Националната точка за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за професионално образование и обучение в България изпълнява следните функции:

В сътрудничество с другите компетентни национални институции провежда инициативи и дейности по разпространение и подкрепа на ECVET на национално, секторно и местно ниво;

Създава платформа за обмен на актуална информация и на опит между заинтересованите страни;

Идентифицира и създава мрежа от ползватели на ECVET на секторно, национално и европейско ниво;

Координира и съгласува процеса на сътрудничество при прилагането на ECVEТ;

Осигурява единни насоки за тестването и прилагането на ECVET – процедури и механизми за описание на квалификациите, въз основа на „резултати от ученето“, групиране на резултатите от ученето в „единици резултати от ученето“, признаване, натрупване и трансфер на резултати от ученето и др.;

Установява контакти и периодично обменя информация с други Национални точки за координация, свързани с въпросите по въвеждането на Европейските инструменти и принципи в ПОО – EQF, EQAVET, НКР, и др.;

Работата на НКТ за ECVET се подпомага от Националната експертна група за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в националната система за ПОО (За повече информация посетете интернет страницата на НАПОО: http://www.navet.government.bg/)
Новини и събития


Информационен Бюлетин- юли/септември 2013г.
30 Септември 2013


Възможности и предизвикателства пред ECVET
27 Август 2013


Monitoring ECVET Implementation strategies in Europe
27 Август 2013


„Analysis and overview of NQF developments in European countries 2012”
27 Август 2013


Изследване "On the way to 2020 data for vocational education and training policies"
27 Август 2013


Информационен Бюлетин- април/юли 2013г.
29 Юли 2013


Съобщение за създаване на европейски алианс за професионална практика
26 Юли 2013


НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, 30 май 2013г., гр. София
22 Юли 2013


РЕГИОНАЛЕН РАБОТЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЕСVЕТ В МОБИЛНОСТТА”, 24 април 2013г., гр. Враца
22 Юли 2013


Методологичен доклад за количествено определяне на потребностите от умения в Европа
15 Юли 2013


Покана за участие в заключителна конференция в подкрепа на прилагането на ECVET на национално равнище- гр. Брюксел, Белгия
15 Юли 2013


ECVET Magazine 15
15 Юли 2013


ECVET Magazine 14
15 Юли 2013


Информационен Бюлетин ECVET Март 2013
28 Март 2013


ECVET Magazine брой 13
21 Март 2013


ОТ 2014 Г. ЩЕ ЗАРАБОТИ СИСТЕМА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
18 Март 2013


Регионален Семинар- гр. Пловдив
15 Март 2013


Ръководство за потребители ECVET
17 Февруари 2013


European ECVET Templates
24 Януари 2013


ECVET Magazine 2012г.
24 Януари 2013


Брошура ECVET 2012г.
14 Декември 2012


Тематичен семинар на тема „Инструментите на ECVET и приложението им в рамките на българската система за ПОО”, 12 декември 2012г., гр. София
13 Декември 2012


Да опознаем по-добре ECVET. Въпроси и отговори
14 Ноември 2012


Тематичен семинар на тема „Дефиниране на резултатите от учене и разработване на професионални квалификационни рамки”, 31 октомври 2012г., гр. Благоевград
14 Ноември 2012


ECVET-ECTS: Изграждане на мостове и преодоляване на различията
12 Ноември 2012


Информационен бюлетин ECVET, бр.1, Септември/октомври 2012г.
01 Ноември 2012


Национална обучителна сесия на националните ECVET експерти
02 Октомври 2012


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.