Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...


КАКВО Е ECVET? | НОВИНИ И СЪБИТИЯ | ИСТОРИЯ НА ECVET | ECVET И ECTS | ECVET В БЪЛГАРИЯ | ТЕРМИНОЛОГИЧЕН АПАРАТ | НАЦИОНАЛНИ СЪВЕТНИЦИ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ДОКУМЕНТИ |

ECVET И ECTS

ECVET и ECTS – прилики и разлики


Основната прилика между ECVET и ECTS са целите, които имат двете системи, а именно трансфер и придобиване на кредити, мобилност на ученици, студенти и работещи. Разликите между двaта инструмента основно засягат техния обхват. Системата ECTS е насочена към висшето образование, а тази на ECVET към професионалното образование и обучение, включително продължаващото обучение и неформално учене. Можем да открием разлика и в резултатите от обучението, върху които двете системи акцентират. През призмата на ECTS, квалификационната рамка на европейското пространство за висше образование определя следните резултати от обучението:

Знания и разбиране

Прилагане на придобитите знания

Вземане на решения

Комуникационни умения

Умения за учене

По отношение на системата ECVET, европейската квалификационна рамка определя резултатите от обучението като:

Знания

Умения

Компетентности

Съвместната реализация на двете кредитни системи ще доведе до по-голямо единство между ПОО и ВО и по този начин ще допринесе до по-голяма мобилност в Европа (хоризонтална и вертикална).


Процесът Брюж-Копенхаген 

Декларацията от Копенхаген за разширено европейско сътрудничество в областта на ПОО беше приета през 2002 г. от представители на 31 страни - държавите-членки на ЕС, кандидатките за членство и страните от Европейската икономическа зона. Тази Декларация определя механизми за сътрудничество, които в последствие  да доведат до следните резултати: 

обща рамка за прозрачност на компетенции и квалификации; 

система за трансфер на кредити в ПОО;

общи критерии и принципи за качество в ПОО;

общи принципи за валидиране на неформално и самостоятелно обучение и

система за кариерно ориентиране през целия живот.

През 2008 г. институциите на ЕС одобряват Препоръка за европейска квалификационна рамка за учене през целия живот с цел тя да се осъществи до 2010 г. Комюникето от Брюж 2010 г. предвижда дългосрочни стратегически цели за европейски сътрудничество в областта на ПОО за периода 2011-2020 г. Европейските системи за образование и обучение трябва да:

бъдат гъвкави и с високо качество;

се адаптират към развитието на пазара на труда;

отговарят на нововъзникващите умения и сектори;

гарантират адекватно и леснодостъпно продължаващо обучение;

гарантират устойчивост на ПОО чрез подход за осигуряване на качеството;

предоставят възможност на гражданите на ЕС да придобият ключови компетенции и

улесняват и насърчават транснационалната мобилност на учащи и обучители в сферата на ПОО. 

Процесът е неразделна част от стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението и допринася за постигането на целите на европейската стратегия „Европа 2020”. Това следва да бъде постигнато чрез засилване на сътрудничеството в областта на ПОО в Европа и да подпомогне на европейските граждани да отговарят на постоянно променящите се изисквания на европейския пазар на труда, като им позволи да продължат обучението си в различни образователни нива, професии и държави. Работата на процеса Брюж-Копенхаген води до фокус върху осигуряване на качество, прозрачност и взаимно признаване на квалификациите в Ешропа.   
Новини и събития


Информационен Бюлетин- юли/септември 2013г.
30 Септември 2013


Възможности и предизвикателства пред ECVET
27 Август 2013


Monitoring ECVET Implementation strategies in Europe
27 Август 2013


„Analysis and overview of NQF developments in European countries 2012”
27 Август 2013


Изследване "On the way to 2020 data for vocational education and training policies"
27 Август 2013


Информационен Бюлетин- април/юли 2013г.
29 Юли 2013


Съобщение за създаване на европейски алианс за професионална практика
26 Юли 2013


НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ЕСVЕТ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, 30 май 2013г., гр. София
22 Юли 2013


РЕГИОНАЛЕН РАБОТЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЕСVЕТ В МОБИЛНОСТТА”, 24 април 2013г., гр. Враца
22 Юли 2013


Методологичен доклад за количествено определяне на потребностите от умения в Европа
15 Юли 2013


Покана за участие в заключителна конференция в подкрепа на прилагането на ECVET на национално равнище- гр. Брюксел, Белгия
15 Юли 2013


ECVET Magazine 15
15 Юли 2013


ECVET Magazine 14
15 Юли 2013


Информационен Бюлетин ECVET Март 2013
28 Март 2013


ECVET Magazine брой 13
21 Март 2013


ОТ 2014 Г. ЩЕ ЗАРАБОТИ СИСТЕМА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
18 Март 2013


Регионален Семинар- гр. Пловдив
15 Март 2013


Ръководство за потребители ECVET
17 Февруари 2013


European ECVET Templates
24 Януари 2013


ECVET Magazine 2012г.
24 Януари 2013


Брошура ECVET 2012г.
14 Декември 2012


Тематичен семинар на тема „Инструментите на ECVET и приложението им в рамките на българската система за ПОО”, 12 декември 2012г., гр. София
13 Декември 2012


Да опознаем по-добре ECVET. Въпроси и отговори
14 Ноември 2012


Тематичен семинар на тема „Дефиниране на резултатите от учене и разработване на професионални квалификационни рамки”, 31 октомври 2012г., гр. Благоевград
14 Ноември 2012


ECVET-ECTS: Изграждане на мостове и преодоляване на различията
12 Ноември 2012


Информационен бюлетин ECVET, бр.1, Септември/октомври 2012г.
01 Ноември 2012


Национална обучителна сесия на националните ECVET експерти
02 Октомври 2012


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.