Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ТЕМПУС

ТЕМПУС


Модернизация на висшето образование в съседни на ЕС държави

Каква е целта на програмата?

"Темпус“ помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, и насърчава сътрудничеството между висшите учебни заведения в ЕС и в държавите партньори.

Какво подкрепя програмата?

„Темпус“ подкрепя съвместни проекти на основата на многостранно партньорство между висши учебни заведения от ЕС и от държавите партньори, които подпомагат реформите в държавите партньори в съответствие с техните национални и регионални приоритети. Съвместните проекти могат да разработват, модернизират и прилагат нови учебни програми, методи или материали за преподаване, да насърчават културата за гарантиране на качеството и да модернизират управлението и ръководството на висшите учебни заведения.

По линия на проекта, финансиран по линия на „Темпус“ — „Законодателство на ЕС в областта на индустриалната собственост — институционално изграждане“ — беше създаден Център за образование по индустриална собственост към Факултета по право на Университета в Скопие, Бивша югославска република Македония. Дванадесет бъдещи обучаващи лица бяха обучени да изготвят и изнасят обучения по права на собственост за държавни служители, съдии, адвокати, прокурори, патентни посредници и потребители. За обучаващите лица бяха организирани също езикови и компютърни курсове. (Един от обучаващите се стана министър-председател.)

Структурните мерки помагат за развитието и реформирането на системите на висшето образование в държавите-партньори с цел подобряване на тяхното качество и уместност и допълнителното им съгласуване с най-новите тенденции в ЕС.
 
Кой може да участва?

Партньорствата включват предимно висши учебни заведения, но могат да включват също предприятия, министерства, неправителствени организации и други организации, работещи в сферата на висшето образование както от ЕС,
така и от държавите партньори.

Програмата обхваща 27 държави от Западните Балкани, Източна Европа, Централна Азия, Северна Африка и Близкия изток.

Как да кандидатствам?

Като отговорите на поканата за отправяне на предложения, публикувана на следната интернет страница:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

Също така съществуват центрове за контакт в държавите-членки на ЕС и в държавите партньори, които могат да окажат подкрепа за намиране на партньори, за разясняване на националните/регионалните приоритети и за обясняване на процедурата за кандидатстване. Информация за връзка с тях можете да откриете на адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_en.php


Къде мога да получа повече информация?

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php

ТЕМПУС

Покана за кандидатстване по програма „Темпус ІV” 2013г.
         

Българско висше училище спечели тригодишен Темпус проект като координатор
         


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.