Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ЕРАЗМУС МУНДУС


ЕРАЗМУС МУНДУС


Програма „Еразмус Мундус" на Европейската комисия е програма за сътрудничество и мобилност в сферата на висшето образование. Нейна основна цел е да насърчава европейското висше образование, да допринася за разширяване и подобряване на перспективите на студентите за кариера и да насърчава междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни. Всички тези насоки на действие на програмата са в съответствие с целите на външната политика на ЕС за подпомагане на устойчивото развитие на трети страни в областта на висшето образование. 

През 2009 година „Еразмус Мундус" навлиза в своята втора фаза. В този етап са въведени някои основни промени като:

  • разширяване обхвата на програмата чрез включване на докторските степени,
  • интегрирането на Прозорец за глобално сътрудничество като Дейност 2 „Партньорства" на „Еразмус Мундус",
  • включването на институции за висше образование от трети страни като пълноправни партньори в разработването и изпълнението на учебните програми,
  • осигуряване на подкрепа на мрежата от национални структури в Европа.


Една от основните характеристики на новата програма е разширяването на обхвата на отпусканите стипендии за обучение, като от тази година вече и европейски студенти ще имат възможността да получават финансиране за участието си в Еразмус Мундус магистърски курс или докторска програма. В своята втора фаза програмата претърпява основно структурни промени, свързани с различните дейности. След навлизането във втора фаза, дейностите на „Еразмус Мундус" са структурирани по следния начин:

§ Дейност 1 - Съвместни програми. В рамките на тази дейност институции за висше образование имат възможността да разработват съвместни магистърски и докторски програми. Програмите се разработват на базата на сътрудничество от минимум три различни институции за висше образование, като поне една от тях трябва да се намира в европейска държава, която да бъде и координатор на проекта.

Разработваните магистърски програми могат да бъдат за период от една или две години, а докторските - максимум за четири години. Договорът, сключван между инициаторите и Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура, е с продължителност от пет последователни години за провежданата магистърска или докторска програма.

За участие в съвместните програми и отпускане на стипендии могат да кандидатстват студенти от т.нар. „трети страни" (всички държави, които са извън ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и държавите от Западните Балкани). От тази година обхватът на програмата се разширява и по този начин европейските студенти ще имат възможността да получават финансиране за своето участие в провежданите магистърски или докторски програми. Разработването на подобна магистърска или докторска програма задължително трябва да води до получаване на двойна или по възможност съвместна диплома, като ще бъде даван приоритет и ще бъдат популяризирани програми, водещи до придобиването на съвместни дипломи. Студентите, желаещи да се обучават в магистърски курс или докторска програма в рамките на „Еразмус Мундус", трябва да се обърнат към университетите, организатори на дадената програма. Списък с новоизбраните магистратури и докторски програми може да се намери на следния Интернет адрес:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/ results_compendia/selected_projects_en.php.

§ Дейност 2 - Партньорства. От 2009 година тази дейност представлява предишната „Еразмус Мундус - Прозорец за глобално сътрудничество". Основна цел на партньорствата е популяризирането на сътрудничеството между институциите за висше образование от европейски държави и т.нар. „трети страни"; повишаване на прозрачността и съвместното признаване на периодите на обучение и квалификациите, придобити в чужбина; повишаване на капацитета и заетостта на академичния състав от всички държави, легитимни за участие в програмата.

Възможност за участие в Партньорствата имат институциите за висше образование и всички организации, чиято дейност е в сферата на висшето образование, като кандидатстващите университети трябва да притежават Университетска харта „Еразъм". Партньорството трябва да се състои от минимум пет институции за висше образование от поне три различни европейски държави и поне един партньор от „трета страна". Максималният брой партньори е двадесет организации, включително координатора. Всеки инициатор има право да подава предложения за максимум четири географски лота по програмата.

§ Дейност 3 - Популяризиране. В рамките на тази дейност ще се финансират международни дейности, инициативи, изследвания, проекти и други дейности, целящи да повишат атрактивността, достъпа, профила и образа на европейското висше образование. Проектите биха могли да допринесат за популяризирането и повишаването на информираността на европейския сектор за висше образование, както и свързаните с него програми за сътрудничество; разпространение на резултатите по програмата и примерите за добри практики; използване на резултатите на институционално и индивидуално ниво. 

Националната структура по програма „Еразмус Мундус" за България е Център за развитие на човешките ресурси. 


За допълнителна информация: отдел „Информиране, разпространение, съпътстващи дейности", ЦРЧР, тел.: 02/915 50 86, info@hrdc.bg

ЕРАЗМУС МУНДУС

15-ти брой на Инфобюлетин, издаван от Център за развитие на човешките ресурси
         

Покана за кандидатстване по програма „Еразмус Мундус” 2013г.
         


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.