Програма "Учене през целия живот"
Коменски
oт предучилищната до гимназиалната степен
Еразъм
Висше образование
Леонардо
Професионално образование и обучение
Грюндвиг
Индивидуална и групова мобилност
Учебни визити
Oбразователни специалисти
Europass
Европейски документи за работа и обучение в Европа
EURO GUIDANCE
Кариерно консултиране за работа и обучение в Европа
eTwinning
Интернет общност на активните учители в Европа
ЕВРИДИКА
Европейски изследвания в сферата на образованието Информация за образователните системи в Европа
ECVET
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение
Болонски процес
Осигуряване на качествено висше образование в Европа
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК
Европейски езиков знак
ЕРАЗМУС МУНДУС
Европейски документи за работа и обучение в Европа
ТЕМПУС
Темпус помага за модернизирането на висшето образование в държави- партньори, разположени в географска близост до ЕС, ...

ЗА НАС


Обща информация


Профил

Центърът за развитие на човешките ресурси е създаден през 1999г. като пълноправно юридическо лице на основание чл. 10, ал. 5 във връзка с чл. 33 а, ал. 1, т. 3 от Закона за народната просвета, със седалище София 1000, община "Средец", ул. „Граф Игнатиев" 15. Центърът се отчита пред националните власти.

Центърът за развитие на човешките ресурси организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и с други институции, юридически и физически лица.

Центърът за развитие на човешките ресурси е координиращ орган в България по Програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз и работи по проекти в областта на образованието, професионалното обучение и пазара на труда. Центърът организира работата по подбора, оценяването, финансирането и мониторинга на проектите по Програма "Учене през целия живот" и извършва консултантска дейност по проектите на тази програма.

Центърът за развитие на човешките ресурси осъществява дейностите по информиране и консултиране, свързани с работата на Euroguidance център България в сферата на професионалното ориентиране.

Центърът за развитие на човешките ресурси, посредством Национален Europass център, координира дейностите по разпространение и прилагане на инициативата Europass в България. Центърът за развитие на човешките ресурси координира и администрира в България дейността еTwinning на Европейския съюз. Центърът за развитие на човешките ресурси координира в България програмата „Учебни визити" и инициативата "Европейски езиков знак".

Центърът за развитие на човешките ресурси, посредством Българската национална обсерватория (БНО), е партньор в Мрежата за обмен на експертизи в областта на Професионалното образование и обучение Refernet към Европейската агенция за професионални развития CEDEFOP.

Центърът за развитие на човешките ресурси осъществява консултантска дейност, предоставя техническа помощ за проекти в областта на човешките ресурси. Центърът сътрудничи с националните институции и организации в областта на човешките ресурси и създава възможности за взаимодействие с чуждестранни организации и институции.

Центърът за развитие на човешките ресурси подпомага активно работата на Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика в областта на човешките ресурси.

Основни дейности

    * Администрира българското участие в Програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот" и в частност секторните програми „Коменски", „Еразъм", „Леонардо да Винчи" и „Грюндвиг", насочени към областта на образованието и професионалното обучение;
    * Организира и координира дейностите, свързани с различни проекти на Европейската комисия в областта на образованието и обучението в България;
    * Извършва анализи, изследвания на актуални проблеми, подготвя тематични обзори и доклади;
    * Изпълнява проекти от областта на човешките ресурси на национално, регионално и местно равнище; предоставя консултантска помощ при разработването и осъществяването на подобни проекти;
    * Организира семинари, конференции, работни срещи и други форуми за дискусия и обучение, насочени към образованието, професионалното обучение и пазара на труда;
    * Публикува - на хартиен и електронен носител - резултатите от своята дейност;
    * Съдейства за изготвянето на бази данни и уеб-страници, извършва информационни услуги, свързани с идентифицирането, подреждането, ползването и популяризирането на информация, свързана с образованието, обучението и заетостта в България.


Основни функции

Експертна функция
Центърът за развитие на човешките ресурси провежда изследвания и проучвания по актуални проблеми от областта на образованието и обучението в България, заетостта, безработицата и мобилността, професионалното ориентиране и консултиране, кариерното развитие, трансевропейското образователно сътрудничество, които се ползват от МОН, МТСП, Агенцията по заетостта, неправителствени и академични организации, различни професионални общности.

Координационна функция
Центърът за развитие на човешките ресурси координира, консултира и организира българското участие в европейската Програма "Учене през целия живот".

Информационна функция
Центърът за развитие на човешките ресурси събира, обработва и разпространява информация относно цитираните по-горе области, която постъпва както в резултат на проведените собствени изследвания, така и от чуждестранни източници (Европейска комисия, CEDEFOP и др.). Центърът разпространява това депо от информация сред максимално широк кръг потребители посредством разнообразни форми - семинари, конференции, Интернет страницата, публикации (на хартиен и електронен носител).

Консултативна функция
Центърът за развитие на човешките ресурси предоставя консултантска помощ при изпълнението на проекти, насочени изцяло или частично към развитието на човешките ресурси и финансирани от национални и/или чуждестранни източници.
pic

История

 

pic

Документи

 

pic

Oтчети на ЦРЧР

 

pic

Кариери

 

pic

Права за ползване на сайта

 


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 СофияТел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ИНИЦИАТИВИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ECVET

Болонски процес

ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

Статистическа платформа за програма "Учене през целия живот"

База данни с партньори Адам


    

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.